Nostryfikacja Dyplomów Pielęgniarskich_Anerkennung

SZUKASZ PRACY W NIEMCZECH – JAKO DYPLOMOWANA PIELĘGNIARKA? Rekrutacja trwa …

Dokumenty potrzebne do uznania Dyplomu Pielęgniarskiego w Niemczech – Nostryfikacja

I. Pierwsze kroki w Polsce ;

 • Proszę złożyć w polskiej Izbie pielęgniarek i położnych wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej wraz z załącznikami

 • Pozostałe załączniki wymagane do wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej:

 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia dyplomu szkoły medycznej z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu mgr pielęgniarstwa z oryginałem do wglądu,
 • w przypadku, gdy w/w dokumenty wystawione zostały na inne nazwisko należy przedstawić dokument potwierdzający jego zmianę np. odpis aktu małżeństwa – kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

II. Kolejne kroki w Niemczech

 • W Niemczech składa się wypełniony wniosek o nostryfikację – Antrag auf Berufsanerkennung

 • Tabelaryczny życiorys w języku niemieckim

 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

 • Dyplom z załącznikiem oraz świadectwo z ocenami z egzaminu poświadczające zdane egzaminy końcowe, dokumenty poświadczające:

 • Rozpoczęcie i zakończenie nauki zawodu pielęgniarki

 • Teoretyczna nauka zawodu / dla każdego przedmiotu zawodowego ile godzin w tygodniu, ile tygodni w semestrze i roku szkolnym

 • Praktyczna nauka zawodu / jak długo i ile godzin z poszczególnych medycznych działów

 • Rodzaj egzaminu końcowego

 • z jakich przedmiotów zdawaliście egzamin, czy był to egzamin ustny, pisemny czy praktyczny

 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu

 • Opisowe Świadectwa pracy , Świadectwa ukończenia kursów itp.

 • Akt ślubu jeśli zmieniliście nazwisko

  Przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty w Polsce muszą być uwierzytelnione przez przedstawicielstwo niemieckie w Polsce – Konsulat lub Ambasada niemiecka

SZUKASZ PRACY W NIEMCZECH – JAKO DYPLOMOWANA PIELĘGNIARKA?